ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ιούλιος 2016

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί υπό τη διαχείριση και την ιδιοκτησία της C & J Clark International Limited, με έδρα στη διεύθυνση 40 High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ (αρ. μητρώου εταιρείας 00141015) (Clarks). Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που αναφέρονται στο παρόν (Όροι) διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Η είσοδος σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται αποδοχή των Όρων του παρόντος. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, μην εισέλθετε και μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η Clarks παρέχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους του παρόντος. Η Clarks παρέχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς χρέωση και μπορεί να διακόψει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Clarks μπορεί να αναθεωρήσει του Όρους του παρόντος ανά πάσα στιγμή. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο αφού θα έχει αναρτηθεί τροποποίηση των Όρων του παρόντος στον ιστότοπο, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους αναθεωρημένους Όρους.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" και αποσκοπεί στην παροχή γενικής πληροφόρησης. Καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο δεν παρέχεται ως συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασίζεστε. Πριν προχωρήσετε σε, ή απέχετε από, οποιαδήποτε ενέργεια βασιζόμενοι σε πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή επαγγελματία ή ειδικού. Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι: (i) ακριβής, πλήρης ή ενημερωμένος, (ii) ασφαλής, χωρίς διακοπές, χωρίς σφάλματα, ή χωρίς ιούς, (iii) διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, (iv) κατάλληλος για οποιονδήποτε σκοπό προτίθεστε να τον χρησιμοποιήσετε.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στους εξής ή έχουν κατοχυρωθεί από τους εξής: (i) την Clarks, (ii) εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με την Clarks, ή (iii) ανεξάρτητα τρίτα μέρη, των οποίων τα υλικά ή τις τεχνολογίες έχει ενσωματώσει η Clarks στα προϊόντα της, ή των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιεί η Clarks για να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ή οι δικαιούχοι αυτών των εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων υπηρεσιών και λογότυπων διατηρούν όλα τα δικαιώματα επί αυτών. Η επίσκεψη ή η χρήση αυτού του ιστοτόπου από εσάς δεν συνεπάγεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών των εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων υπηρεσιών και λογότυπων, παρά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να μπορείτε να δείτε σωστά τον ιστότοπο στη συσκευή σας για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

3. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου, περιλαμβανομένου κάθε σχεδίου, κειμένου, εικονογραφημένου στοιχείου, λογότυπου, γραφικής απεικόνισης, λογισμικού, πηγαίου κώδικα, εφαρμογής, βίντεο και ήχου (Περιεχόμενο), ανήκει αποκλειστικά στην Clarks και/ή στους δικαιοπαρόχους της και προστατεύεται από δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης (copyright) και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Clarks παρέχει Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κάθε εμπορική χρήση (του συνόλου ή μέρους) του ιστοτόπου ή του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά, περιλαμβανομένης της διανομής, της τροποποίησης, της δημοσίευσης ή των πώλησης οποιουδήποτε στοιχείου του Περιεχομένου.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε σχόλιο, βίντεο, εικόνα, φωτογραφία, πληροφορία, υπόδειξη, επινόηση, τεχνική, δεδομένο και για κάθε άλλη επικοινωνία που θα υποβάλετε, θα αναρτήσετε, θα συνδέσετε ή θα καταστήσετε διαθέσιμη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω αυτού του ιστοτόπου (Περιεχόμενο Χρήστη). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που θα υποβάλετε θα συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς, περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων τρίτων. Πριν υποβάλετε, αναρτήσετε ή συνδέσετε Περιεχόμενο Χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, ή ότι μπορείτε με άλλον τρόπο να παρέχετε στην Clarks τη σχετική άδεια, και ότι το περιεχόμενο που θα υποβάλετε δεν παραβιάζει δικαιώματα προσωπικών δεδομένων τρίτων. Η Clarks διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει, να αφαιρέσει, να επεξεργαστεί και να τροποποιήσει κάθε Περιεχόμενο Χρήστη, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η Clarks μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη που θα υποβάλετε, αλλά δεν υποχρεούται να το πράξει. Η Clarks δεν υποστηρίζει κανένα Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε σκέψεις, απόψεις, υλικά ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνει το περιεχόμενο αυτό.

Αν υποβάλετε, αναρτήσετε, συνδέσετε ή καταστήσετε διαθέσιμο με άλλον τρόπο Περιεχόμενο Χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο αυτό δεν είναι εμπιστευτικό. Υποβάλλοντας Περιεχόμενο Χρήστη, παραχωρείτε στην Clarks (και σε όλες τις εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με την Clarks) παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, μη ανακλητή, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης άδεια χρήσης εις το διηνεκές για τη χρήση, αντιγραφή, επεξεργασία, προσαρμογή, αναπαραγωγή, κοινοποίηση, δημοσίευση, δημόσια εκτέλεση, δημόσια παρουσίαση, μετάφραση, διάθεση, παραχώρηση δευτερεύουσας άδειας εκμετάλλευσης, τροποποίηση και δημιουργία παράγωγων έργων από το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη, στο σύνολο ή μέρος αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο που είναι γνωστά αυτή τη στιγμή ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον (Άδεια). Με την επιφύλαξη μόνο όσων αναφέρονται ρητά στην Άδεια, διατηρείτε στην κατοχή σας όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Περιεχομένου Χρήστη που έχετε δημιουργήσει.

Συμφωνείτε ότι δεν θα αναρτήσετε σε αυτόν τον ιστότοπο Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο: (i) είναι παράνομο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, δόλιο, ψευδές, παραπλανητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, πορνογραφικό, άσεμνο, προσβλητικό ή εκφράζει διακρίσεις όσον αφορά την ηλικία, αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τη φυλή, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά, (ii) ζητά ή προσφέρει εμπορικές συναλλαγές ή υπηρεσίες, (iii) είναι εμπιστευτικό, (iv) παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών δεδομένων τρίτων, (v) υποδύεται άλλο πρόσωπο ή με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί την ταυτότητά σας, (vi) διακόπτει, εμποδίζει ή παρεμβαίνει στη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που διαχειριζόμαστε, ή (vii) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους του παρόντος.

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Δεν επιτρέπεται: (i) να διακόψετε, να εμποδίσετε ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που διαχειριζόμαστε, (ii) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που δεν ανήκουν σε εσάς, εισερχόμενοι σε ασφαλή διακομιστή, λογαριασμό, αρχείο ή βάση δεδομένων της Clarks, (iii) να ανεβάσετε ή να αποστείλετε ιούς, σφάλματα, κατεστραμμένα αρχεία, κατεστραμμένους συνδέσμους ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένο ή κακόβουλο περιεχόμενο, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε αυτόν ή άλλον ιστότοπο που διαχειριζόμαστε, ή σε λογισμικό ή εξοπλισμό που ανήκει σε εμάς ή τρίτους, ή (iv) να επιχειρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο.

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αν θεωρείτε ότι κάποιο Περιεχόμενο ή Περιεχόμενο Χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο παραβιάζει πνευματικά σας δικαιώματα ή προσωπικά σας δεδομένα, αθετεί τους Όρους του παρόντος, ή είναι άλλως παράνομο, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στη διεύθυνση customercare@clarks.com.

7. ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εικόνες των προϊόντων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά ενδεικτικές. Τα πραγματικά προϊόντα που διατίθενται στα καταστήματά μας ή στα κανάλια ηλεκτρονικού εμπορίου που διαχειριζόμαστε μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες σε αυτόν τον ιστότοπο.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Clarks θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω αυτού του ιστοτόπου σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής της περί προσωπικών δεδομένων, που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.clarks.co.uk/PrivacyPolicy.

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Clarks. Η Clarks δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο κανενός συνδεδεμένου ιστοτόπου. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι μπορεί να έχουν άλλους όρους χρήσης και ξεχωριστή πολιτική προσωπικών δεδομένων που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση τους. Η Clarks δεν ευθύνεται για ζημίες που μπορεί να υποστείτε ή υποχρεώσεις που μπορεί να αναλάβετε λόγω της επίσκεψής σας σε ιστότοπους τρίτων. Ιστότοποι τρίτων μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο. Η Clarks δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο κανενός ιστοτόπου που περιλαμβάνει συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο, και η Clarks δεν συνδέεται με κανέναν παρόμοιο ιστότοπο. Αν βρεθήκατε σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω συνδέσμου σε ιστότοπο τρίτου, η πρόσβασή σας και η χρήση αυτού του ιστοτόπου διέπονται από τους Όρους του παρόντος και όχι από τους όρους του ιστοτόπου από τον οποίο προήλθατε.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ως καταναλωτής (δηλ. εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική χρήση και όχι για επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες), η Clarks και η διοίκησή της, τα ανώτερα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές, οι δικαιοπάροχοι, οι κατασκευαστές και/ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να υποστείτε επειδή εισήλθατε σε ή χρησιμοποιήσατε αυτόν τον ιστότοπο, εάν η Clarks δεν θα μπορούσε εύλογα να έχει προβλέψει αυτές τις απώλειες ή ζημίες ως συνέπεια της εισόδου σε αυτόν τον ιστότοπο ή της χρήσης αυτού του ιστοτόπου. Αν υποστείτε απώλεια ή ζημιά την οποία η Clarks θα μπορούσε εύλογα να έχει προβλέψει ως συνέπεια εισόδου σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρήσης αυτού του ιστοτόπου, η ευθύνη της Clarks απέναντί σας δεν μπορεί να υπερβεί, συνολικά, το ποσό των 100£ (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα, αν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου).

Αν χρησιμοποιείτε επαγγελματικά αυτόν τον ιστότοπο (δηλ. εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με την επαγγελματική ή εμπορική σας ιδιότητα), η Clarks και η διοίκησή της, τα ανώτερα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές, οι δικαιοπάροχοι, οι κατασκευαστές και/ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να υποστείτε επειδή εισήλθατε σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρησιμοποιήσατε αυτόν τον ιστότοπο, εάν η Clarks δεν θα μπορούσε εύλογα να έχει προβλέψει αυτές τις απώλειες ή ζημίες ως συνέπεια της εισόδου σε αυτόν τον ιστότοπο ή της χρήσης αυτού του ιστοτόπου, είτε είναι έμμεσης, ειδικής, παρεπόμενης ή ποινικής φύσης, είτε ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες (σε κάθε περίπτωση, είτε άμεσες είτε έμμεσες): (i) διαφυγόντα κέρδη, πωλήσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα ή εισόδημα, (ii) διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, (iii) απώλεια προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, (iv) απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή (v) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, φήμης ή πελατείας. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Clarks απέναντί σας δεν μπορεί να υπερβεί, συνολικά, το ποσό των 100£ (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα, αν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου).

Κανένα σημείο αυτής της ρήτρας δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη της Clarks για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό λόγω αμέλειας. Αν η χώρα στην οποία βρίσκεστε δεν επιτρέπει οποιονδήποτε περιοριστικό όρο ή εξαίρεση ευθύνης που περιλαμβάνεται σε αυτή την παράγραφο, οι εν λόγω περιορισμοί ή εξαιρέσεις δεν θα ισχύουν αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητος ώστε οι όροι αυτής της παραγράφου να καταστούν συμβατοί με τη νομοθεσία της χώρας.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Οι Όροι του παρόντος διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Αγγλική νομοθεσία και τελούν υπό τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων. Αν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων του παρόντος κριθεί παράνομη, μη ισχύουσα ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιποι Όροι του παρόντος θα παραμείνουν εν πλήρη ισχύ.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους Όρους σε αυτόν τον ιστότοπο: (i) ταχυδρομικά στη διεύθυνση C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, Ηνωμένο Βασίλειο, (ii) με email στη διεύθυνση customercare@clarks.com, ή (iii) τηλεφωνικά στο 01458 899904.